0107380Spatial Models in Geography
แบบจำลองเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์แผนที่ เทคนิคทางสถิติเชิงพื้นที่ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กรอบการทำงานของแบบจำลองเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว


Map analysis, spatial statistical techniques, spatial analysis techniques, spatial modeling framework, design of spatial model, and sensitivity analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54