0107366Economics Theory for Geography
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สำหรับภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ทฤษฎีปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลผลิต โครงสร้างตลาด และทฤษฎีทำเลที่ตั้ง


Definitions, concepts, and theories of microeconomics and macroeconomics and spatial interaction; production theory; cost of production; market structure; location theory
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54