0107361Geography of Tourism Resource Management
ภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว การกระจายของทรัพยากรท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์ หลักการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
บทบาทและวิธีการของภูมิศาสตร์ ในการอนุรักษ์และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว

Importance of tourism resources, distribution of geographic tourism resources, use of various types of tourism resources for the maximum benefit,
roles of geography in the preservation and development of tourism resources
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet