0107344Groundwater and Spatial Management
น้ำบาดาลและการจัดการเชิงพื้นที่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฏจักรของน้ำ การเกิดและการกักเก็บของน้ำบาดาล การไหลของน้ำบาดาล บ่อน้ำบาดาล คุณภาพของน้ำบาดาล แผนที่และสารสนเทศน้ำบาดาล การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในงานทาง น้ำบาดาล


Hydrologic cycle, occurrence of groundwater and storage, groundwater flow, groundwater well, groundwater quality,
groundwater maps and information, application of geographic technology in groundwater jobs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54