0107341Natural Resource and Environmental Development
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไข และมาตรการด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Types and uses of natural resources and environments, techniques and methods for collecting data on natural resources and environments, problems and problem prevention and resolution,
measures for prevention and management of natural resources and environments, community involvement in development of natural resources and environments
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet