0107339Landscape of Isan Culture
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีสาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม ภูมินิเวศ ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน วิถีชีวิตเฉพาะถิ่นต่อการสืบสานสร้างสรรค์ความเป็นเอกภาพ
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และการพลวัตเปลี่ยนแปลงปรับตัวการแพร่กระจายการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนานาชาติ และความคงอยู่อย่างยั่งยืนของวัฒนธรรมไทยอีสาน

Fundamental knowledge on culture, ecology, landscape, history of northeastern region, living style for continuing unity, unique,
tradition and dynamic, connection to international cultures and sustainability of northeastern culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54