0107334Development of Urban Community in Developing Country
การพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบ การพัฒนา และปัญหาของชุมชนเมืองต่าง ๆ ในประเทศกำลังพัฒนา ปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีผลต่อรูปแบบและโครงสร้างทางพื้นที่วิวัฒนาการและปัญหาของชุมชนเมืองใน 3 สมัย ได้แก่
สมัยก่อนอาณา-นิคม ระยะอาณานิคม และหลังอาณานิคม ภายใต้การนำของผู้นำในประเทศ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบัน

Patterns, development and problems of urban communities in developing countries. External and internal factors affecting patterns and spatial structures, evolution and problem of urban community in 3 eras i.e.
pre-colonial era, colonial era and post-colonial era under country leaders including capitalism economy in the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54