0107333Satellite Meteorology and Climate Change
อุตุนิยมวิทยาดาวเทียมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยภูมิอากาศทางด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะจำเพาะของภูมิภาคเขตร้อน ภูมิอากาศวิทยาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดาวเทียมทางด้านอุตุนิยมวิทยา
กระบวนการข้อมูลการสำรวจระยะไกล การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา

Factors on geography, specific characteristics of tropical climate, climatology of Asia and Pacific region. Climate and environmental change, meteorology satellite,
process on remote sensing, application of remote sensing on terms of meteorology and climatology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54