0107331Local Resources Management
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรบริหารส่วนตำบล รวมทั้งองค์ประกอบของทรัพยากรท้องถิ่น
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร และองค์กรท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Importance of local resources, concepts on local resource management, private organization and sub-district administrative organizations. Components of local resources, problems and resolution for
enhancing resource management and local administrative organizations to maximize benefit
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54