0107330Concept and Philosophy of Geography
ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์ ด้านทฤษฎี หลักการ และวิธีการ ทั้งในอดีต ถึงปัจจุบัน เน้นการนำไปสู่แนวคิดการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน


Evolution of concepts and philosophy of geography in terms of theories, principles and methods from the past to the present with a primary focus on the concept of sustainable resource management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54