0107330Natural Disaster Management
การจัดการภัยธรรมชาติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เกิดจาก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ แนวทางการจัดการภัยธรรมชาติ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมในการจัดการภัยธรรมชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการภัยธรรมชาติ

Natural resource situations, use of natural resources, natural disaster due to use of natural resources and actions of human beings. Natural disaster management, implication of geographic information system technology
and satellite for natural disaster management. Problems and obstacles of natural disaster management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54