0107328Settlement Geography and Urban and Regional Planning
ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผนผังเมืองและผังภูมิภาค
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และกระบวนการกลายเป็นเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองและชนบท ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายตัว การเติบโตหรือความเสื่อมถอยของเมือง และชนบท ทฤษฎีการวางผังเมืองและผังภูมิภาค
การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในระบบเมือง การวางแผนพัฒนาเมือง และชนบท การพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิผลต่อการวางแผนเมืองและภูมิภาค

Concepts of human settlement and urbanization processes, theories related to urban and rural areas, factors affecting geographic expansion, growth or deterioration of urban and rural areas, theories of urban and regional planning, economic growth and
economic development in urban and regional areas, urban and rural development planning, developing effective policies on urban and regional planning
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet