0107327Economic Geography
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ การคมนาคมขนส่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับที่ตั้ง ทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย


Geographic factors that affect economic activities, types of economic activities i.e., agriculture, industries, trade and services, transportations, location theories, developmental direction of Thai economy
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet