0107324Energy Sources and Consumption
แหล่งพลังงานและการใช้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายของแหล่งทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ของทรัพยากรพลังงาน การจัดการและอิทธิพลของสถาบันต่าง ๆ การอนุรักษ์และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของการนำพลังงานต่าง ๆ มาใช้


Analysis of the distribution of sources of energy and alternative energy, utilization, major producer and consumers of energy resource, management and influence of various institutions, conservation and environmental impact of resource utilization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54