0107323Geography Technology for Cultural Heritage Management
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการมรดกวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลไกลที่สามารถช่วยให้การจัดการมรดกวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทางในการจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการมรดกวัฒนธรรม

Effective revolution in cultural heritage management; approaching on geography data for planning and setting management guidelines thus for support sustainable development.
Application geography technology for cultural heritage management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54