0107322Geography Technology for Natural Resources Management
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลไกลที่สามารถช่วยให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง ในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Effective revolution in natural resources and environment management; approaching on geography data for planning thus for support sustainable development.
Application of geography technology for natural resources and environment management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54