0107321Geography Technology for Daily Life
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประยุกต์ใช้ผลงานและเครื่องมือสำคัญที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแผนที่ เครื่องมือตรวจวัดองค์ประกอบของภูมิอากาศ การเลือกทำเลที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และการเตรียมพร้อม
การป้องกันภัยธรรมชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในปัจจุบัน

Application of deliverable and important tools for daily life. Map type, tools for measuring components of weathers.
Location selection for activities and preparation for natural disaster prevention and analysis of current feasibility
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54