0107319Map Design and Computer Cartography
การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี เทคนิค วิธีการออกแบบแผนที่ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลในแผนที่ในการจัดการข้อมูลเพื่อทำแผนที่


Theories, techniques and methods of map design; composite computer cartography; analytical map data for making map
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54