0107318Multimedia Design for Geographic Presentation
การออกแบบสื่อประสมเพื่อการนำเสนอด้านภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การออกแบบและผลิตแผนที่มัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดีย การสร้างเว็บเพจ การสร้างแผนที่ เฉพาะเรื่อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ


Application of graphic computer program and multimedia relevant to design technique and multimedia mapping, multimedia, webpage design, specific mapping. Application for presentation in several formats
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55