0107316Plane Survey
การสำรวจพื้นราบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการสำรวจวิธีใช้กล้องระดับ ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ แถบวัดระยะ ลูกศร วัดระยะ หลักเล็ง เข็มทิศ งานหาค่าต่างระดับ การทำรูปตัดขวางค่าระดับ การรังวัดและทำวงรอบด้วยเข็มทิศ วิธีใช้กล้องวัดมุม
หรือธีโอไดไลน์แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ การสำรวจและ การทำวงรอบเพื่อทำผังหรือแผนที่ด้วยกล้องวัดมุม

Survey theory and survey instruments. Operation to use instruments, tape measure, arrow measure, compass,
differential leveling work, differential leveling cross section, survey and traverse by theodolite
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54