0107314Techniques for Geographical Site Survey
เทคนิคการสำรวจภาคสนามภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนการเก็บข้อมูลทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมสำหรับงานภาคสนาม การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลและสำรวจภาคสนาม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการแปลข้อมูล
การออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกตและจดบันทึก และการวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพและเศรษฐกิจสังคม

Physical and socio-economic data collection planning for fieldwork; utilization of aerial photo, satellite imageries and thematic maps in data collection and site survey; ground truth verification and data interpretation;
questionnaire construction, interview, observation, and note-taking; analysis of physical and socio-economic data
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54