0107310Research Methodology in Geography
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเลือกปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัยอย่างมีระบบการเขียนโครงร่างงานวิจัยตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม


Resources of research in geography, selecting a research problem, systematic research design, writing a research proposal with appropriate information according to geographic processes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54