0107310Research Methodology in Development Geography for Resource Management
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเลือกปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัยอย่างมีระบบ การเขียนโครงร่างงานวิจัยตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม


Selecting a research problem, systematic research design, writing a research proposal with appropriate information according to geographic processes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54