0107310Hydrology
อุทกวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝน ช่วงเวลา ความถี่และปริมาณของ การเกิดน้ำท่วมและความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ ลักษณะทางอุทกวิทยา และแบบจำลองของชั้นน้ำ และแอ่งน้ำบาดาล รวมทั้งการสำรวจแหล่งน้ำบนผิวดิน และใต้ดิน


Definition, relationship of rain gauge, time, frequency and flood and drought. Hydrology and water level model and artesian basin including surface and ground water sources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54