0107307Geography of Resources Tourism of Recreation Management
ภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวและนันทนาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวและนันทนาการ การกระจายของทรัพยากรท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์ หลักการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บทบาทและวิธีการของภูมิศาสตร์
ในการอนุรักษ์และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวแบบนันทนาการ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

Importance of tourism and recreation resources, resource distribution, use of tourism resources to maximize benefit. Roles and methods of geographer on preserve and plan tourism
resource development as recreation in several regions of Thailand, including problems and effects from domestic and international factors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54