0107306Principles of Geology
หลักการธรณีวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและโครงสร้างโลก เปลือกโลก กระบวนการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการกระจายของแร่และหิน โดยประยุกต์ใช้กับหลักเกณฑ์อย่างเป็นระบบ


History and structures of the earth, earth crust, origination and change, scattering of mineral and rock. Apply with principles systematically
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54