0107305Statistics in Development Geography for Resources Management
สถิติทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นการรวบรวมข้อมูล สถิติ การตีความค่าสถิติ และเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติเพื่อประมวลผลปัญหาและการสร้างหุ่นจำลองทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร


Introduction to data collection, statistics, statistic interpretation and technique for applying statistic methodology in problem process and geography model development for resources management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54