0107304Remote Sensing for Management 2
การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกระบวนการก่อนประมวลผลข้อมูล การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การเน้นข้อมูล การซ้อนภาพ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล รวมทั้งการตกแต่งข้อมูลและประยุกต์ใช้


Analysis of satellite data by computer and pre data processing process, geometry collapse resolution, data emphasis, overlap and data analysis process, data classification including data manipulation and usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54