0107303Geographic Information Systems for Management 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ประเภท และวิธีการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ลักษณะข้อมูลที่ใช้ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ใน งานที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์


Concepts, types, and application techniques of spatial data; characteristics of data used; data management; analysis and presentation of spatial data; application of geographic information systems in works related to geography
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54