0107231Introduction to Physical Geography
ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาสภาวะธรรมชาติของโลก ซึ่งประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนวิธีที่จะอธิบายถึงปรากฎการณ์เหล่านี้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55