0107226Field techniques for Geographic Survey
เทคนิคการสำรวจภาคสนามทางภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การวางแผนการเก็บข้อมูลทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมสำหรับงานภาคสนาม การออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกตและจดบันทึก การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล


Selecting geographic tools, physical and socio-economic data collection planning for fieldwork, questionnaire design, interview, observation and written record, survey and data analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54