0107225Geographic Database System
ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หลักการ เทคนิคและกลไกการวิเคราะห์ฐานข้อมูล ออกแบบ ติดตั้งและใช้งานระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องฐานข้อมูลในการบริหารฐานข้อมูล

Concepts, theories and structure of geography database, principles, techniques and mechanism of database analysis, design, installation and use of database system,
relational database model, geodatabase, database management system, database protection and security in data management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54