0107224Remote Sensing for Management
การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและการประมวลผลภาพเชิงเลข การเน้นความคมชัดข้อมูลภาพ การจำแนกข้อมูลภาพในการประมวลผลภาพเชิงเลข การประมวลผลภาพเชิงเลขหลายช่วงเวลา ข้อมูลภาคสนาม
การประเมินความถูกต้อง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข และการรับรู้ระยะไกลของการจัดการทรัพยากร

Satellite data and digital image processing, image enhancement, image classification in digital image processing, digital image processing in time series, ground truth data,
accuracy assessment, digital change detection, and application of remote sensing to resources management
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet