0107224Remote Sensing for Management
การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0107207

Course Description
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและการประมวลผลภาพเชิงเลข การประมวลผลเบื้องต้น ในการประมวลผลภาพเชิงเลข การเน้นความคมชัดข้อมูลภาพ การจำแนกข้อมูลภาพในการประมวลผลภาพเชิงเลข การประเมินความถูกต้อง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข และการรับรู้ระยะไกลของพืชพรรณ


Satellite data and digital image processing, preprocessing in digital image processing, image enhancement, image classification in digital image processing, accuracy assessment, digital change detection, and remote sensing of vegetation
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet