0107223Geographic Information System for Management
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0107206

Course Description
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเวกเตอร์และแรสเตอร์ การประมาณค่าในช่วง วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ผิวและภูมิประเทศ การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์พื้นที่ลุ่มน้ำ แบบจำลองข้อมูล 3 มิติ และการสร้างแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


Analysis of vector and raster data, interpolation, analysis of surface area and topography, network analysis, watershed analysis, 3D data model, GIS modeling
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54