0107210Remote Sensing for Management 1
การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการเบื้องต้น โดยการใช้แผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียมในการพิจารณา รวมทั้งการแปลและวิเคราะห์ข้อมูล


Basic information on remote sensing for basic management by map and aerial photo including data interpretation and analysis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54