0107209Geographic Information Systems for Management 1
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ประเภท การใช้และประโยชน์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ข้อมูลดิจิทัล การผลิตแผนที่โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์


Concepts, types, utilization, and usefulness of spatial data; digital data usage; computerized map making; concepts of geographic information systems; software for geographic information systems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54