0107208Economic Geography
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบพื้นฐานด้านประชากรโครงสร้างและสภาพแวดล้อมด้ายกายภาพและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง วัฒนธรรมที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประยุกต์หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ


Resources and economic activities, basic component of population, structures and physical environment and social conditions, politics, cultures affecting economic activities. Application of economic geography for planning economic development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54