0107207Geography of Transportation and Logistics
ภูมิศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์ แบบไร้พรมแดน บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ และการบริการ กลยุทธ์การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค
การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและพาหนะขนส่ง การนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลมาประยุกต์ใช้สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์

Geography factors related to transportation system and logistics in borderless globalization. Logistic roles in economy and services, transportation strategy, analysis of regional logistics needs.
Fundamental structure on transportation and vehicles. Application of data technologies for transportation and logistics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54