0107206Map Reading and Aerial Photo Interpretation
การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะรูปทรงของโลกและเส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ระบบอ้างอิง ในการกำหนดตำแหน่ง มาตราส่วน ระยะทาง ทิศทาง การใช้ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศศึกษา ลักษณะรูปถ่ายทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ
การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนรูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ

Shapes of the earth and map projection, map component, reference system for location, scale, distance, direction. Use of topographic map,
study aerial photo, 3-dimension, direction setting and location on aerial photo and interpretation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54