0107205Topographic Survey
การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประเภทเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงานในสนามเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ ภูมิประเทศ


Study of the sets surveying instruments and field work for cartography on landscape map
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54