0107203Northeastern Geography and Mekong Sub-Region
ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยภูมิศาสตร์ ศักยภาพของท้องถิ่น ความแตกต่างของพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือด้านกายภาพ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทรัพยากร เพื่อการนำไปสู่ความเข้าใจกับความหลากหลาย
และการพัฒนา รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Geography factors, local potential, area difference of northeastern regions in terms of physical, cultural, social, economic,
politic and resource issues in order to understand diversity and development including relationships and collaboration between countries in Mekong sub region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54