0107202Urban and Rural Geography and Settlement
ภูมิศาสตร์เมือง ชนบทและการตั้งถิ่นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเมือง ชนบท และรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดิน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายตัว การเติบโตหรือความเสื่อมถอยของภูมิภาคเมืองและชนบท
และปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน

Concept, theories related to urban, rural areas and patterns of settlement, population, economy, society, use of land;
geography factors affecting expansion, growth or deterioration of urban and rural areas, consequences from past and existing geography conditions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54