0109316Social and Cultural Change
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เงื่อนไขทางวัฒนธรรม และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้ม ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงการยอมรับและการต่อต้านสิ่งใหม่โดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่กำลังพัฒนา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54