0107122Topographic Survey
การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นของการสำรวจ ศึกษาประเภทเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงานในสนามเกี่ยวกับการรังวัดเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ


Fundamental knowledge about surveying, study of types of surveying instruments and field work in the area of cadastral survey so as to make topographic maps
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54