0107121Geography of Thailand
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง และพรมแดน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและประชากรเป็นรายภาคทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Thailand's geographic analysis in terms of location, size, shape and boundary: Relationship between physical characteristics and population by geographical regions which affect economy, societies and cultures emphasizing the Northeast Regions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54