0107121Geography of Thailand
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้านที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง และพรมแดน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและประชากรที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ละภูมิภาค


Thailand’s geographic analysis in terms of geopolitics including location, size, shape and boundary, relationship between its physical characteristics and its population which affect economics, societies and cultures in each region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54