0107105Geoecology
ภูมินิเวศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดทางภูมินิเวศ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆ ในระบบนิเวศของพื้นที่ โดยเน้นระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์


Ecological geography concepts and relationships of creatures in ecology. Emphasize on ecology relating to living of human beings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54