0107103Basic Mathematics for Geography
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกวิทยา เซต ระบบจำนวน สมการและอสมการ เมทริกซ์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ทางภูมิศาสตร์


Nature and structure of mathematics, logic, set, number system, equation and inequality, metric, relations and functions, trigonometry functions, and applications for geography
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54