0107103Population Geography
ภูมิศาสตร์ประชากร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การกระจายตัว ความหนาแน่น และองค์ประกอบของประชากร ภาวการณ์เจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตาย การย้ายถิ่น และการเพิ่มประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก โดยเน้นถึงสาเหตุและ ผลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในภูมิภาค


Distribution, density and components of population, reproduction, death, immigration and population growth in all regions of the world. Emphasize on causes and effect from such factors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54